Giới thiệu

Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng là trung tâm đào tạo giáo viên ngành Giáo dục Chính trị, Giáo dục Công dân và Giáo dục Thể chất cho khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước là nơi đào tạo những cử nhân khoa học có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm tốt có đạo đức nhà giáo chuẩn mực và đảm bảo công tác lâu dài trong ngành giáo dục.