Về cơ cấu tổ chức của BCH Liên chi Hội Khoa GDCT nhiệm kì 2017 – 2018:

1. Hoàng Văn Thuần: LCH Trưởng
2. Phùng Văn Hoàng: LCH Phó
3. Ông Thị MInh Anh: LCH Phó
4. Nguyễn Tạ Mỹ Phượng: Uỷ viên
5. Đỗ Nguyễn Đăng Khoa: Uỷ viên
6. Huỳnh Thảo Hiền: Uỷ viên
7. Trần Ngọc Diễm Châu: Uỷ viên
8. Trương Đăng Khiêm: Uỷ viên
9. Nguyễn Thị Thảo Ly: Uỷ viên