Hướng dẫn giải đề minh họa tốt nghiệp THPT môn GDCD 2020 

81. B 82. A 83. C 84. C 85. D 86. B 87. D 88. B 89. C 90. C
91. C 92. A 93. A 94. B 95. D 96. D 97. B 98. C 99. A 100. C
101. A 102. B 103.B  104. D 105. D  106. A 107. A 108. B 109. D 110. A
111. B 112. D 113. A 114. C 115. C 116. B 117. B 118.  119.  120. 

 

Nguồn: https://lop12.edu.vn/de-thi-tham-khao-tot-nghiep-thpt-2020-lan-2-mon-gdcd/ 

(Bài do thầy Hồ Thanh Hải – GV Tổ LCCT chia sẻ)