• Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng 
  • Học vị – Chức danh khoa học: Thạc sỹ – Giảng viên
  • Chuyên ngành giảng dạy: Phương pháp dạy học Âm nhạc
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Âm nhạc