TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

          Số 19/TB-KGDCT                                                         Đà Nẵng, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

THAM DỰ SINH HOẠT ĐẦU NĂM VÀ ĐÓN TÂN SINH VIÊN

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2018- 2019, Khoa Giáo dục chính trị tổ chức sinh hoạt đầu năm và đón tân sinh viên. Để buổi sinh hoạt được tổ chức thành công, Trưởng khoa thông báo đến toàn thể cán bộ công chức và sinh viên trong khoa tham dự, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: Tập trung từ 18h30 ngày 5 tháng 10 năm 2018 (thứ 6)
  2. Địa điểm: Hội trường A5 –Trường Đại học sư phạm
  3. Thành phần: – Đại diện Lãnh đạo phòng Đào tạo và công tác sinh viên; đại diện BCH Đoàn trường và các Liên chi đoàn bạn; đại diện Ban liên lạc Cựu sinh viên; Thầy cô nghỉ hưu và chuyển công tác.

                                – Toàn thể cán bộ – viên chức và sinh viên trong khoa

U Ý: Ÿ Sinh viên tham dự trang phục lịch sự, phải có mặt đúng giờ; ngồi đúng vị trí được Ban tổ chức sắp xếp; chuông điện thoại ở chế độ rung, không được sử dụng điện thoại và phải giữ trật tự.

             Ÿ Đối với sinh viên tham gia chương trình văn nghệ dưới sự hướng dẫn của Thầy Đức về thời gian và địa điểm tập kết;

             Ÿ Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự lớp và Ban chấp hành chi đoàn chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở và quản lý sinh viên của đơn vị.

Nhận được thông báo này đề nghị toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên nghiêm túc thực hiện.

                                                                                                                                 TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                           Đã kí

 

  1.                                                                                                                  TS. Vương Thị Bích Thủy

Nơi nhận:

– GVCN & các lớp

– LCĐ, LCH

– Lưu VP