THỨ

LỚP

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
15SGC T(1-2)   T(4-5)     T(6-7)   T(6-7) T(3-5)   T(4-5)  
16SGC         T(1-3) T(6-8) T(9-10) T(1-3) T(4-5) T(6-8) T(1-3) T(4-5)      
16SAN T(1-2) T(4-5)   T(1-2) T(4-5)   T(1-3) T(4-5) T(7-8) T(4-5) T(6-8)        
17SGC T(2-3) T(4-5) T(6-8) T(9-10) T(1-2)   T(3-5) T(6-7) T(4-5)     T(8-9)    
17SAN   T(7-8) T(1-3)   T(2-3)         T(7-8) T(9-10)   T(6-8)
18SGC T(1-3) T(4-5)       T(4-5)     T(9-10) T(1-3)      
18SAN T(3-5)   T(3-4)     T(7-8) T(1-4) T(9-10)   T(7-8) T(9-10)