STT

HỌ VÀ TÊN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
1 Vương Bích Thủy   T(7-9) BK

T(1-3)

T(7-9)     T(1-3)   BK

T(3-5)

T(9-10)    
2 Trần Phan Hiếu   T(8-10)   T(8-9)       T(6-7)        
3 Dương Đình Tùng T(3-5)         T(6-7)

T(8-10)

  T(8-10)        
4 Trương Q.Minh Đức     T(1-2)

T(3-5)

  T(3-5)              
5 Nguyễn Thị Hương     T(3-5)                  
6 Nguyễn Duy Quý     T(1-2)

T(3-4)

                 
7 Tạ Văn Viễn                        
8 Hồ Thanh Hải                        
9 Nguyễn Hải Như                 T(1-3)      
10 Nguyễn Thị Lệ Quyên     T(1-4) T(8-9)                
11 Nguyễn Đức Toàn             T(3-4)          
12 Nguyễn Thị Thu Phương T(2-3)               T(1-3)   T(1-4)  
13 Hoàng Đình Phương T(1-2)       T(1-2)   T(3-5)   T(1-2)

T(3-4)

     
14 Phan Quỳnh Lam   T(8-10)     T(3-4)              
15 Đinh Thị Phượng   T(6-7)   T(6-7)         T(1-2)

T(3-4)

     
16 Nguyễn H.Tịnh Uyên                        
17 Nguyễn Thị Liên