Sinh viên

Thời khóa biếu Học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

Thời khóa biếu Học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

Ngày đăng: 19 - 08 - 2018

     THỨ LỚP THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 15SGC T(1-2)   T(4-5)     T(6-7)   T(6-7) T(3-5)   T(4-5)   16SGC         T(1-3) T(6-8) T(9-10) T(1-3)...