Giảng viên

Lịch công tác cán bộ, giảng viên Học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

Lịch công tác cán bộ, giảng viên Học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

Ngày đăng: 21 - 08 - 2018

STT HỌ VÀ TÊN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 1 Vương Thị  Bích Thủy T(6-7) T(9-10) T(6-7) T(9-10) T(1-3) T(4-5) BK  T(8-10) T(1-2) T(3-4) BK   T(7-8) 2 Trần Phan Hiếu...

Lịch công tác học kì 2 năm học 2017 – 2018

Lịch công tác học kì 2 năm học 2017 – 2018

Ngày đăng: 06 - 05 - 2018

  STT HỌ VÀ TÊN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 1 Vương Bích Thủy   T(7-9) BK T(1-3) T(7-9)     T(1-3)   BK T(3-5) T(9-10)     2 Trần...