Chi bộ khoa Giáo dục Chính trị được thành lập theo Quyết định số 52/QĐ-ĐU ngày 9 tháng 10 năm 2006 của Đảng ủy trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Chi bộ thực hiện 2 chức năng cơ bản đó là, nền tảng của Đảng và là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Kế từ thành lập đến nay Chi bộ đã 6 lần tổ chức Đại hội:

Tại Đại hội lần thứ nhất Đ/C Cao Đức Dũng và Tạ Văn Viễn được bầu vào Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2006 – 2008;

Đại hội lần thứ hai Đ/c Tạ Văn Viễn, Đ/c Nguyễn Văn Một được bầu vào Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2008- 2010

Đại hội lần thứ ba Đ/c Tạ Văn Viễn, Đ/c Trần Phan Hiếu và Lê Văn Chiến được bầu vào Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2010- 2012

Đại hội lần thứ tư Đ/c Vương Thị Bích Thủy, Đ/c Trần Phan Hiếu và Zơrâm Duy được bầu vào Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2014

Đại hội lần thứ năm Đ/c Vương Thị Bích Thủy, Đ/c Nguyễn Thị Hương được bầu vào Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2014 – 2017

Đại hội lần thứ sáu Đ/c Trần Phan Hiếu, Đ/c Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Duy Quý được bầu vào Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2019

Chi bộ thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo đối với một đơn vị mới thành lập trong hoàn cảnh khó khăn nhiều mặt, đặc biệt là sự thiếu hụt đội ngũ cán bộ, viên chức.  Đứng trước yêu cầu lãnh đạo toàn diện đơn vị và các tổ chức đoàn thể, Chi ủy đã xác định công tác phát triển Đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Chi bộ đã làm tốt công tác tập hợp, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng dưới nhiều hình thức và phương pháp tổ chức khác nhau. Trong những năm qua Chi bộ luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu  Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm về công tác này.

Kể từ ngày thành lập đến cuối năm 2017 Chi bộ đã kết nạp được 60 Đảng viên mới, trung bình 6 đv/năm; trong đó 4 cán bộ, 4 Đảng viên sinh viên được giữ lại làm giảng viên;

Chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt. Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng khối đoàn kết trong đơn vị, tạo điều kiện và động viên quần chúng tích cực góp ý phê bình xây dựng Đảng.

Chi bộ giữ vững nề nếp sinh hoạt, nội dung sinh hoạt gắn liền với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác đảng vụ, đảng phí, hồ sơ, sổ sách của chi bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Trung ương    

Bám sát thực tiễn tình hình và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Chi bộ đã đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu, lãnh đạo toàn diện giúp khoa từng bước tháo gỡ những khó khăn và phát triển ổn định. Chi bộ yêu cầu và tạo điều kiện để Đảng viên bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, nhận thức chính trị. Đảng viên của chi bộ có phẩm chất tốt, có lối sống trong sạch, lành mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ. Liên tục từ khi thành lập đến nay Chi bộ Giáo dục chính trị được Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng công nhận đạt tiêu chuẩn Chi bộ Trong sạch – vững mạnh.

                                                                      TM Chi ủy

                                                                    Bí thư

                                                                   Trần Phan Hiếu