Khoa Giáo dục Chính trị thành lập sau Quyết định số 1165/QĐ-TCCB ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Công đoàn bộ phận Khoa Giáo dục Chính trị là công đoàn trực thuộc công đoàn cơ sở Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

Công đoàn bộ phận Khoa Giáo dục Chính trị đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Chi bộ, Ban Chủ nhiệm khoa Giáo dục Chính trị; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác Công đoàn của Công đoàn trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn bộ phận Khoa đã trải qua nhiều kỳ Đại hội, Đại hội công đoàn nhiệm kỳ (2017-2022) đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 03 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Duy Quý giữ chức Chủ tịch. Trong 15 năm qua là thời gian đầy biến động, thuận lợi và khó khăn đan xen, song dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Chủ nhiệm khoa Giáo dục Chính trị và sự quan tâm, phối hợp tạo điều kiện của các đơn vị cùng với sự nỗ lực cuả các đoàn viên Công đoàn, Công đoàn Khoa Giáo dục Chính trị đã vượt qua mọi thử thách và thực hiện tốt 3 chức năng chủ yếu:

Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động  

Công đoàn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi hành các chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, viên chức và người lao động.

Các quyền lợi học tập nâng cao trình độ, thụ hưởng văn hóa, sinh họat cộng đồng của CBVC, người lao động đều được BCH Công đoàn đề xuất thực hiện. Hằng năm tổ chức cho CBVC đi tham quan du lịch, được khám sức khỏe định kỳ. Trong các dịp Lễ kỷ niệm hàng năm, Công đoàn đã tổ chức các phong trào thi đua Văn nghệ, Thể thao sôi nổi, các buổi sinh hoạt dã ngoại bổ ích.

Tham gia quản lý

Công đoàn đã phối hợp với Ban Chủ nhiệm Khoa tổ chức tốt các buổi học tập quy chế, quy định chuyên môn. Ngoài ra, Công đoàn tham gia cùng chính quyền xây dựng nội quy, quy chế cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ và động viên cán bộ viên chức thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế đó.

Thường xuyên phát vận động cán bộ, đoàn viên tham gia nghiên cứu nhiều đề tài, đề án, sáng kiến, cải tiến ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ đạt hiệu quả cao.

Chức năng giáo dục

Công tác truyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng vẫn được ưu tiên hàng đầu:

Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của công đoàn trong đó đặc biệt là chính sách BHXH, BHYT, BHTN được phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời đến với người lao động. Tạo điều kiện cho CCVC và đoàn viên tham gia học tập các lớp chính trị, học tập đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhằm nâng cao trình độ chính trị.

Vận động CBVC trong khoa nghiêm túc thực hiện cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học  và sáng tạo” và  “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương và trách nhiệm”…

Tuyên truyền, vận động cán bộ viên chức nâng cao tinh thần học tập làm việc, tiếp tục tổ chức tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có hiệu quả thiết thực, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của chính quyền, Nghị quyết của công đoàn cấp trên, của Chi bộ khoa.

Công đoàn còn giáo dục đoàn viên thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện: Tham gia vận động, quyên góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, tham gia hiến máu nhân đạo, tặng quà cho các em sinh viên nghèo vượt khó có hòan cảnh khó khăn, tặng quà cho học sinh vùng sâu, vùng xa.

Với những thành tích đạt được, Công đoàn bộ phận Khoa Giáo dục Chính trị đã góp phần đáng kể vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

TM/BCH

Chủ tịch

Nguyễn Duy Quý