• Học vị – Chức danh khoa học: Tiến sỹ Triết học – Giảng viên chính
  • Chuyên ngành giảng dạy: Triết học Mác – Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục; Pháp luật đại cương; Đường lối Cách mạng của ĐCSVN
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học; Triết học; Pháp luật; Chính trị học