• Chức vụ: Phó Trưởng Khoa; Bí thư Chi bộ Khoa Giáo dục Chính trị
  • Tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
  • Học Thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; NCS tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 
  • Công tác tại Khoa từ năm 2005
  • Chuyên ngành giảng dạy: Kinh tế chính trị; Kinh tế học; Pháp luật học
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế chính trị thời kì quá độ ở Việt Nam; Quyền sử dụng đất của tộc người thiểu số; Pháp luật đất đai…