• Chức vụ: Phó Trưởng Khoa – Bí thư Chi bộ Khoa Giáo dục chính trị
  • Tốt nghiệp Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng; học thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân và hiện nay đang học tiến sĩ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Công tác tại Khoa từ năm 2005
  • Chuyên ngành giảng dạy: Kinh tế chính trị; Kinh tế học; Pháp luật học
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế chính trị thời kì quá độ ở Việt Nam; Quyền sử dụng đất của tộc người thiểu số; Pháp luật đất đai…