• Học vị – Chức danh Khoa học: Thạc sỹ – Giảng viên; đang học NCS 
  • Chuyên ngành giảng dạy: Pháp luật học; Pháp luật đại cương; Luật hiến pháp; Luật quốc tế
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Pháp luật