• Tốt nghiệp Học viện âm nhạc Huế ngành Sư phạm Âm nhạc;  
  • 2012-2014 học thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc
  • 2014 đến nay: nghiên cứu sinh chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam
  • Công tác tại khoa từ 2017 đến nay 
  • Chuyên ngành giảng dạy: Sư phạm Âm nhạc
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Âm nhạc