• Chức vụ: Trưởng Bộ môn Âm nhạc
  • Trình độ: Thạc sĩ, đang học NCS, chuyên ngành: LL và PP dạy học Âm nhạc
  • Năm 2010 Tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Huế; 
  • 2012 -2014: học cao học (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)
  • 2015 – nay: học tiến sĩ (Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương)
  • Chuyên ngành giảng dạy: Sư phạm Âm nhạc
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Âm nhạc, PP dạy học Âm nhạc, dạy học dân ca