• Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ Khoa Giáo dục chính trị
  • Học vị – Chức danh khoa học: Thạc sỹ Kinh tế chính trị – Giảng viên
  • Quá trình đào tạo: Năm 2004, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Chính trị. Năm 2011, Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế Chính trị
  • Thời gian công tác: Từ 12/2004 đến nay là giảng viên Khoa Giáo dục chính trị – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
  • Chuyên ngành giảng dạy: Kinh tế Chính trị Mác – Lênin; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Giáo dục; Khoa học Kinh tế