• Chức vụ: Bí thư Chi đoàn Cán bộ
  • Học vị – Chức danh khoa học: Thạc sỹ Lịch sử Việt Nam – Giảng viên
  • Chuyên ngành giảng dạy: Lịch sử Đảng; Đường lối cách mạng của ĐCSVN; Dân tộc học; Lịch sử Việt Nam
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Lịch sử Đảng; Lịch sử Việt Nam; Lịch sử địa phương