• Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Khoa Giáo dục chính trị
  • Học vị – Chức danh Khoa học: Thạc sỹ Chính trị học – Giảng viên
  • Chuyên ngành giảng dạy: Chính trị học; Hiến pháp và định chế chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của ĐCSVN
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Chính trị học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng; Đường lối cách mạng của Đảng