• Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
  • Học vị – Chức danh khoa học: Thạc sỹ Lý luận & Phương pháp giảng dạy Giáo dục chính trị – Giảng viên
  • Chuyên ngành giảng dạy: Phương pháp – dạy học Giáo dục Chính trị; Lí luận dạy học bộ môn Giáo dục chính trị và Giáo dục công dân
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lí luận và phương pháp giảng dạy Giáo dục chính trị; Lịch sử Đảng; Lí luận và Phương pháp giảng dạy Giáo dục công dân