• Học vị – Chức danh khoa học: Tiến sỹ Triết học – Giảng viên
  • Chuyên ngành giảng dạy: Triết học; Logic học; Pháp luật đại cương
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học; Logic học; Văn hóa; Tâm lí tộc người