• Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Phụ trách; Trưởng Bộ môn Lý luận Chính trị – Phương pháp
  • Học vị: Tiến sỹ Triết học – Giảng viên
  • Năm 2007 tốt nghiệp Đại học, Chuyên ngành Giáo dục chính trị, tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
  • Từ năm 2008 đến năm 2011: Học Thạc sĩ, tại Viện Triết học Hà Nội, Việt Nam; Chuyên ngành Triết học
  • Từ năm 2012 đến năm 2016: Học NCS tại Đại học Liêu Ninh, Trung Quốc. Chuyên ngành Triết học chủ nghĩa Mác.
  • Chuyên ngành giảng dạy: Triết học Mác – Lênin; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Chính trị; Phương pháp dạy học Giáo dục Chính trị, Logic
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học; Phương pháp giảng dạy Lí luận chính trị; Giáo dục học