Giáo dục chính trị

Ngành Sư phạm Giáo dục Chính trị (Political Teacher Education)

Mã ngành đào tạo:    52140205

Trình độ đào tạo:   Đại học;   Hệ: Chính quy

—————————————————————————————————-

        Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng là trung tâm đào tạo giáo viên ngành Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân và Sư phạm âm nhạc cho khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước; là nơi đào tạo những cử nhân khoa học có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm tốt, có đạo đức nhà giáo chuẩn mực và đảm bảo công tác lâu dài trong ngành giáo dục. Đội ngũ giảng viên của Khoa có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề nghiệp và thường xuyên đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, đảm bảo cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Giáo dục chính trị có tri thức khoa học về trình độ chuyên môn được đào tạo, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có phương pháp sư phạm tốt, có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác lâu dài trong ngành giáo dục. Người học có trình độ, năng lực vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực công tác được giao. Người học nắm vững kỹ năng nghề nghiệp, có phương pháp giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn quá trình dạy học, giáo dục.

 Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

  • Giảng dạy môn Giáo dục công dân, môn kinh tế và Pháp luật tại các trường THCS và THPT.
  • Giảng dạy môn Giáo dục chính trị tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề.
  • Giảng dạy các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại các trường Đại học, Cao đẳng.
  • Giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở các Trung tâm bồi dưỡng chính trị (quận, huyện) và các trường Chính trị (tỉnh, thành phố)
  • Làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu về triết học, khoa học chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục.

Làm chuyên viên trong các cơ quan nhà nước (sở nội vụ, sở ngoại vụ, phòng, sở giáo dục…), các tổ chức Đảng, đoàn thể thuộc hệ thống chính trị các cấp, tại các trường học…

Chương trình – Giáo dục chính trị

Kế hoạch – Giáo dục chính trị